KHU DÂN CƯ XÃ QUẢNG BÌNH

Quảng Xương,Thanh Hóa: Phê duyệt kết quả trúng đấu giá đất ở thuộc KĐT Cống Trúc

Ngày 17/9/2019 UBND huyện Quảng Xương ban hành quyết định số 4130/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương thuộc Khu đô thị Cống Trúc

UBND huyện Quảng Xương vừa phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở tại Mặt bằng quy hoạch kèm theo Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 15/5/2018. Tổng số lô đấu giá là 98 lô. Tổng số diện tích đấu giá là 13.089,9m2. Số lô trúng đấu giá là 39 lô, tổng diện tích trúng đấu giá là 5.769m2. Tổng số tiền trúng đấu giá là 29.070.471.000đ. Mục đích sử đất là đất ở lâu dài.